خدا را کم نشين با خرقه پوشان
در اين خرقه بسی آلودگی هست
در اين صوفی وشان دردی نديدم
تو نازک طبعی و طاقت نياری
چو مستم کرده‌ای مستور منشين
بيا و از غبن اين سالوسيان بين
ز دلگرمی حافظ بر حذر باش


 رخ از رندان بی‌سامان مپوشان
 خوشا وقت قبای می فروشان
 که صافی باد عيش دردنوشان
 گرانی‌های مشتی دلق پوشان
 چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان
 صراحی خون دل و بربط خروشان
 که دارد سينه‌ای چون ديگ جوشان
 

نتیجه فال مراقب و مواظب باش تا دیگران از سادگی و صداقت تو سوء استفاده نکنند و فریب ظاهر دیگران را نخور. برای روبرو شدن با مشکلات، بهتر است عزم و اراده ای محکم داشته باشی. بهتر است قبل از هر کار، توانایی های خود را بشناسی و قدرت تحمل خود را آزمایش کنی.
فال مجدد