دی پير می فروش که ذکرش به خير باد
گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ
سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هيچ
حافظ گرت ز پند حکيمان ملالت است


 گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد
 گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد
 از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد
 در معرضی که تخت سليمان رود به باد
 کوته کنيم قصه که عمرت دراز باد
 

نتیجه فال از کاری که در پیش گرفته ای نادم و پشیمان نباش و دو دلی و تردید به خود راه نده. نتیجه هرچه باشد به خیر و صلاح تو است.
فال مجدد