سلام دوستان عزیز و خوش انرژی فان فال، برای اکثر ما اتفاق افتاده که نیتی در سر داریم و می خواهیم بدانیم این نیت در چه زمانی به وقوع میرسد. فال تخمین زمان دقیقا برای این موقعیت است.
نکته مهم این است که این فال، ترکیبی از چندین فال تخمین زمان با طراحی ویژه و اختصاصی فان فال می باشد.
برای فهمیدن زمان نیت خود ابتدا چشمان خود را بسته و تمام تمرکز خود را به آن منعطف کنید !
حال نیت خود را بیان کرده و چشمان خود را بگشایید.
و یکی از کارت های زیر را با حس خوب انتخاب کنید.


کارت تخمین زمان 1
کارت تخمین زمان 2
کارت تخمین زمان 3
کارت تخمین زمان 4
کارت تخمین زمان 5
کارت تخمین زمان 6
کارت تخمین زمان 7
کارت تخمین زمان 8