سلام دوستان عزیز و پر انرژی فان فال، فال فرانسوی لنورماند توسط مادام لنورماند در فرانسه و اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ رواج پیدا کرد و به تدریج به سایر نقاط اروپا گسترش یافت. درستی فال خانم لنورماند تا جایی زبانزد خاص و عام شده بود که حتی سیاستمداران برجسته جهان در آن زمان برای بسیاری از تصمیمات خود به او مراجعه می کردند.برای انجام فال لنورماند کافیه با توجه به احساستان تمرکز کرده و نیت کنید و یکی از تصاویر زیر را انتخاب نمایید 


کارت لنورماند یک
کارت لنورماند دو
کارت لنورماند سه
کارت لنورماند چهار
کارت لنورماند شش
کارت لنورماند هفت
کارت لنورماند نه
کارت لنورماند یازده
کارت لنورماند دوازده
کارت لنورماند چهارده
کارت لنورماند پانزده
کارت لنورماند شانزده
کارت لنورماند هیفده
کارت لنورماند هیجده
کارت لنورماند نوزده
کارت لنورماند بیست
کارت لنورماند بیست و یک
کارت لنورماند بیست و دو
کارت لنورماند بیست و چهار
کارت لنورماند بیست و هفت
کارت لنورماند بیست و هشت
کارت لنورماند بیست و نه
کارت لنورماند سی
کارت لنورماند سی و یک
کارت لنورماند سی و دو
کارت لنورماند سی و سه