سلام دوستان عزیز و با انگیزه فان فال، برای انجام فال شمع قبل از هرچیز مهم است که حسی آرام و بدون استرس داشته باشید درنهایت نیت کنید و با انتخاب یکی از تصاویر شمع های درج شده که ازآن حس آرامش میگیرید پاسخ نیت خود را دریافت کنید 


کارت شمع 1
کارت شمع 2
کارت شمع 3
کارت شمع 4
کارت شمع 5
کارت شمع 6
کارت شمع 7
کارت شمع 8
کارت شمع 9
کارت شمع 10
کارت شمع 11
کارت شمع 12
کارت شمع 13
کارت شمع 14
کارت شمع 15
کارت شمع 16
کارت شمع 17
کارت شمع 18
کارت شمع 19
کارت شمع 20
کارت شمع 21
کارت شمع 22
کارت شمع 23
کارت شمع 24
کارت شمع 25
کارت شمع 26