در فال قهوه شما دیده شد

طاووس

خوشبختی ـ شکوه و جلال ـزندگی لوکس و ثروت

ملک یا زمینی که قصد خرید دارید صورت میگیرد 

در جمعی از بزرگان حضور پیدا خواهید کرد 


فال مجدد