نتیجه فال شمع شما

فردی متولد فصل پاییز ـ آرزو داشتن ـ مراد دل

این کارت نمایانگر این است: یک مراسم خواستگاری یا عقد طبق رسومات در پیش رو دارید 

عرض ۷ مدت یک بخت خوب در راه است، اگر کیس احساسی دارید با عشقتان به یک ثبات رسیده 

و قصد ازدواج با هم خواهید داشت 

حاجاتتان از لحاظ احساسی مورد قبول درگاه خداوند قرار خواهد گرفت 

هشدار درونی: سعی کنید در مورد عشقتان شک نکنید و همه جوره به او اعتماد کنید زیرا عشقتان دوستتان دارد

و با شما وفادار است 


فال مجدد