نتیجه فال شمع شما

فردی با حروف اسمی (ن ـ ا ـ س‌ ـ پ ـ ز‌) ـ شخصی ساکت و آرام

این کارت بیانگر این است: شما فردی هستید که اکثر اوقات برخی مسائل را نادیده میگیرید 

و معصومیت کودکانه تان را همچنان حفظ کردید اما در برابر اطرافیانتان این معصومیت پایمال میشود

و این شما را آزار میدهد 

هشدار درونی: بهتر است حرفهای دلتان را با شجاعت بیان کنید، این آرامش و سکوت شما برای

دیگران بد تعبیر میشود و شما را شکسته میکند 

 


فال مجدد