نتیجه فال شمع شما

فردی متولد فصل بهار ـ سخت کوش

زوم کردن روی اهداف و پیشرفت از لحاظ علمی ـ یادگیری ـ یک شخص منزوی و درونگرا

این کارت نمایانگر این است: شما برای رسیدن به هدف خود یک دوره تحصیلی یا دوره علمی در پیش دارید که 

بسیار برای شما نتایج مثبت به همراه خواهد داشت 

هشدار درونی: برای آینده خود تلاش کنید ولی بهتر است کمی هم تفریح در برنامه تان جای دهید و برای روحیه تان سفر

کرده و از زیادی منزوی بودن دوری کنید 


فال مجدد