نتیجه فال لنورماند شما

  • نتیجه کلی:در فشار و عذاب روحی هستید و میخواهید با یک نفر صحبت کنید و راه حلی پیداکنید طی ۷ مدت آینده با شخصی کاردان صحبت خواهید کرد و راه حلی این شخص به شما خواهد داد، این حالت روحی شما موقت است
  • نتیجه احساسی:در حال حاضر عشقتان درگیر یک مسائل دادگاهی یا مالیست که بشدت افکارش مغشوش است و ممکن است بیماری سختی پشت سر بگذارد
  • نتیجه مالی:از لحاظ کاری و مالی مدتی بهم ریخته هستید و موانعی در محیط کاریتان پیش آمده کارفرمای شما شخصی لجباز و خودکفاست که این حالت را در محیط ایجاد میکند
  • مشاوره فال:همه ی این مسائل زود گذر است و سعی کنید این حال منفی را از خود دورکنید چرا که به شما ضربه خواهد زد سعی کنید با یک مشاور، یا با یک فرد امین خانواده خود صحبت کنید و موانع را با تلاش خودتان از بین ببرید

فال مجدد