نتیجه احساسی فی الجمله نیک است
نتیجه ازدواج اختیار دارد (انجام دادن یا عدم انجام آن به خودتان بستگی دارد)
نتیجه کسب و کار نیک است تلاش کنید
نتیجه معنویات کمی در تعب می افتید، تلاش کنید
استخاره مجدد