نتیجه احساسی نهایت خوب است
نتیجه ازدواج باید تعجیل در آن کرد
نتیجه کسب و کار تعب و رنج دارد، تلاش خودتان را افزون کنید
نتیجه معنویات نهایت خوب است
استخاره مجدد