خدایا شکرت که خوشبختم


هم اکنون هر چیزی که به صلاح و به خیر من است اتفاق خواهد افتاد زیرا خداوند متعال حواسش به من است و مرا در این راه یاری خواهد کرد .
خدایا شکرت که خوشبختم خدایا شکرت که در این مسیر به من رسالتی داده ای که در این راه رسالتم عشق و صلح را در درون خود تقویت میکنم و به جهانیان عرضه میدارم 

ای روح متعالی ام مرا ببخش که در این جهان کارهایی انجام دادم که مغایر با خرد و دانش جمعی بود ای روح متعالی ام مرا در راهی قرار ده که براساس عشق و صلح و آگاهی قدم بگذارم و جهانی زیبا بسازم تا از خودم شروع کنم و ناهمواری ها را به راهی آسان به لطف الهی مبدل کنم ای روح متعالی ام ، خدای درونم دوست دارم

خدایا سپاسگذارم