جک ما، ثروتمندترین مرد جهانامروز درهای ثروت و گشایش به روی من باز شده و من برای یک ثروت بیکران کاملا آماده و پذیرا هستم .
خدایا سپاسگزارم که امروز چشمانم را دوباره گشودم و تلئلو خورشید را دوباره دیدم

خدایا هر آنچه داریم به لطف بزرگی و بیکرانگی توست